Privacy Statement

English translation follows Dutch version. The English translation has been machine generated and is provided for your convenience. In case of any discrepancies, the Dutch text takes precedence. 

Nederlands

Talumis B.V., gevestigd aan Dolderseweg 2H, 3712 BP Den Dolder, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Website: https://talumis.com

Telefoonnummer: +31 (0)30 293 6627

E-mail: privacy@talumis.com

Persoonsgegevens die wij verwerken

Talumis verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@talumis.com dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Talumis verwerkt je persoonsgegevens op basis van toestemming, uitvoering van overeenkomst, wettelijke verplichting en gerechtvaardigd belang. De verwerking van deze gegevens dient de volgende doelen:

Talumis verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Talumis neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Talumis) tussen zit.

Delen van persoonsgegevens met derden

Op de sites van Talumis tref je een aantal hyperlinks aan naar andere websites. Talumis kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met je gegevens. Lees hiervoor de privacy statement, indien aanwezig, van de site die je bezoekt.

Talumis verkoopt je gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met je of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van je gegevens. Talumis blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Talumis maakt gebruik van cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina’s van de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. In zo’n cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker. Daardoor kan Talumis de bezoeker bij een volgend bezoek nog beter van dienst zijn. De bezoeker kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Hij kan zijn browser zo instellen dat die het gebruik van cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke websites cookies mogen plaatsen. Bij alle overige websites wordt het dan verboden.

Talumis maakt tevens gebruik van Google Analytics om te analyseren hoe gebruikers de website gebruiken. De door cookie gegenereerde informatie over je gebruik van de website (met inbegrip van je IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe je de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Zie: het privacybeleid van Google voor meer informatie, of het specifieke privacybeleid van Google Analytics

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door Talumis en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van je beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar privacy@talumis.com

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek.

Talumis wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens bewaren en beveiligen

Wij bewaren je gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Talumis neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via privacy@talumis.com

Sollicitaties

Door je sollicitatie ontvangen wij jouw persoonlijke gegevens. Naam, adres, geboortedatum en telefoonnummer, CV en motivatiebrief. Verder geef je door het insturen van je sollicitatie toestemming aan ons om een online screening uit te voeren als onderdeel van de sollicitatieprocedure (o.a. LinkedIn etc.).

Talumis slaat je persoonlijke gegevens op in een beveiligde database voor een periode van 4 weken, met toestemming voor 12 maanden. We geven je informatie niet door aan derden voor commerciële doeleinden. Alleen derden die ons helpen met het vinden van nieuwe collega’s hebben soms toegang nodig tot (delen van) je gegevens. We zorgen ervoor dat deze derden zorgvuldig met je informatie omgaan en zich houden aan alle regels.

Actualiteit

Wijzigingen

Technologische ontwikkelingen, wetgeving of gewijzigde bedrijfsprocessen noodzaken Talumis met enige regelmaat deze Privacy statement aan te passen. Je kunt aan de datum onderaan deze Privacy statement zien wanneer het voor het laatst is aangepast. Talumis kan deze privacy statement eenzijdig wijzigen. We adviseren je daarom om deze privacy statement regelmatig op wijzigingen te controleren.

Versiedatum 17/04/2024

English

Talumis B.V., located at Dolderseweg 2H, 3712 BP Den Dolder, is responsible for the processing of personal data as shown in this privacy statement.

Contact details 

Website: https://talumis.com

Phone number: +31 (0)30 293 6627

Email: privacy@talumis.com

Personal data we process

Talumis processes your personal data because you use our services and/or because you provide them to us yourself. Below you will find an overview of the personal data we process:

Special and/or sensitive personal data we process

Our website and/or service does not intend to collect data about website visitors who are younger than 16 years old, unless they have permission from parents or guardians. However, we cannot verify whether a visitor is over 16 years old. We therefore recommend that parents be involved in their children’s online activities to prevent data about children from being collected without parental consent. If you believe that we have collected personal data about a minor without permission, please contact us at privacy@talumis.com and we will delete this information.

For what purpose and on what basis do we process personal data

Talumis processes your personal data based on consent, performance of a contract, legal obligation, and legitimate interest. The processing of this data serves the following purposes:

Talumis also processes personal data when we are legally obliged to do so, such as data we need for our tax return.

Automated decision making

Talumis does not make decisions that may have (significant) consequences for individuals based on automated processing. These are decisions made by computer programs or systems, without human involvement (for example, a Talumis employee).

Sharing personal data with third parties

On Talumis’ websites, you will find several hyperlinks to other websites. However, Talumis cannot be held responsible for the handling of your data by these parties. Please read the privacy statement, if available, of the site you are visiting.

Talumis does not sell your data to third parties and only provides it if necessary for the performance of our agreement with you or to comply with a legal obligation. We enter into a data processing agreement with companies that process your data on our behalf to ensure the same level of security and confidentiality of your data. Talumis remains responsible for these processing activities.

Cookies, or similar techniques, that we use

Talumis uses cookies to optimize the functionality of certain pages of the website. Cookies are small text files that a page of the website places on the visitor’s computer. Information is stored in such a cookie, such as certain preferences of the visitor. This allows Talumis to better serve the visitor on their next visit. The visitor can determine how cookies should be handled. They can configure their browser to allow, disallow, or partially allow the use of cookies. In the latter case, they can specify which websites are allowed to place cookies. It will then be prohibited on all other websites.

Talumis also uses Google Analytics to analyze how users use the website. The information generated by the cookie about your use of the website (including your IP address) is transferred to and stored by Google on servers in the United States. Google uses this information to track how you use the website, compile reports on website activity for website operators, and provide other services related to website activity and internet usage.

See: Google’s privacy policy for more information, or the specific Google Analytics privacy policy

Viewing, modifying, or deleting data

You have the right to view, correct, or delete your personal data. Additionally, you have the right to withdraw your consent for data processing or object to the processing of your personal data by Talumis, and you have the right to data portability. This means that you can request us to send the personal data we hold about you in a computer file to you or another organization, as specified by you.

You can send a request for access, correction, deletion, data transfer of your personal data, or request the withdrawal of your consent or objection to the processing of your personal data to privacy@talumis.com

We will respond to your request as soon as possible, but within four weeks.

Talumis also wants to inform you that you have the opportunity to file a complaint with the national supervisory authority, the Dutch Data Protection Authority (Autoriteit Persoonsgegevens). This can be done via the following link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

How we store and secure personal data

We do not store your data longer than necessary. Talumis takes the protection of your data seriously and takes appropriate measures to prevent misuse, loss, unauthorized access, unwanted disclosure, and unauthorized alteration. If you believe that your data is not properly secured or if there are indications of abuse, please contact us at privacy@talumis.com

Applications

By applying, we receive your personal data. Name, address, date of birth, and telephone number, CV, and cover letter. Furthermore, by submitting your application, you give us permission to conduct an online screening as part of the application process (including LinkedIn, etc.).

Talumis stores your personal data in a secure database for a period of 4 weeks, with consent for 12 months. We do not pass your information on to third parties for commercial purposes. Only third parties that assist us in finding new colleagues sometimes need access to (parts of) your data. We ensure that these third parties handle your information carefully and comply with all rules.

Changes to this statement

Technological developments, legislation, or changed business processes require Talumis to periodically adjust this Privacy Statement. You can see from the date at the bottom of this Privacy Statement when it was last modified. Talumis reserves the right to unilaterally change this privacy statement. Therefore, we advise you to regularly check this privacy statement for changes.

Version Date 17/04/2024